“The cross-border areas and cooperation development supported

by the construction of sports infrastructure

in Górowo Iławeckie and Bagrationowsk”

 

Rozwój współpracy obszarów transgranicznych poprzez budowę infrastruktury sportowej w Górowie Iławeckim i Bagrationowsku

 

 

Projekt realizowany jest w ramach:

Programu Współpracy Transgranicznej EISP Litwa-Polska-Rosja 2007-2013

Priorytet 2

„Wsparcie rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego”

Działania 2.2.

„Wsparcie potencjału ludzkiego i kapitału społecznego”

 

Celem projektu jest trwała poprawa możliwości edukacyjnych poprzez budowę nowoczesnych obiektów infrastruktury sportowej po obu stronach granicy, a także integracja społeczności z terenów transgranicznych w szczególności dzieci i młodzieży.

 

Z utworzonej nowej infrastruktury sportowej będzie korzystać przede wszystkim młodzież szkolna Rejonu Bagrationowsk – uczniowie szkół z terenu Miasta Bagrationowsk młodzież szkolna Miasta Górowo Iławeckie – uczniowie szkół z terenu Miasta Górowo Iławeckie oraz mieszkańcy i inne osoby zainteresowane korzystaniem z nowowybudowanej infrastruktury

 

Budowa hali sportowej, stadionu oraz szlaku uzdrowiskowo-rekreacyjnego z parkiem kinezyterapeutycznym umożliwi integrację mieszkańców obszaru transgranicznego Miasta i Rejonu Bagrationowsk, oraz mieszkańców Miasta Górowo Iławeckie i Powiatu Bartoszyckiego.

 

Realizacja projektu umożliwi również czynną integracjię młodzieży z terenów przygranicznych poprzez przeprowadzenie 3 dniowej spartakiady po stronie polskiej oraz 3 dniowej spartakiady po stronie rosyjskiej.

 

Współpraca Rejonu Bagrationowsk oraz Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie sięga roku 1996. W trakcie wieloletniej współpracy, prowadzono wspólne dzialania w różnych sferach działalności administracji. Udostępnienie obiektu sportowego (np. boisko do gry w piłkę plażową, przyszkolna sala gimnastyczna w Górowie Iławeckim, itp.) skutkowało wzrostem działań transgranicznych poprzez organizację wspólnych rozgrywek. Następowało zacieśnianie dotychczasowej współpracy i rozszerzanie jej na nowe obszary działalności. W trakcie realizacji projektu zaplanowane jest użytkowanie nowej infrastruktury w celu organizacji spartakiady. Jednakże po zakończeniu realizacji projektu nowopowstała infrastruktura sportowa będzie wykorzystywana przez uczniów i mieszkańców.

 

Z perspektywy kilkunastu lat współpracy wiemy iż każde nowe przedsięwzięcie (realizacja projektu) przyczynia się do rozwoju współpracy pomiędzy partnerami zlokalizowanych po obu stronach granicy, co prowadzi do realizacji nowych pomysłów.

 

Głównym celem kampanii promocyjnej będzie zwiększenie świadomości społecznej i przejrzystości działań Unii Europejskiej. Mając na uwadze obowiązek promocji i informowania o współfinansowaniu projektu z Unii Europejskiej, w szczególności na obszarach przygranicznych zewnętrznej granicy Unii Europejskiej, bardzo dokładnie zaplanowany został w sposób wszechstronny zakres promocji projektu. Będzie się ona odbywała w oparciu o różne media: telewizja, prasa, Internet, kontakt bezpośredni – pozwoli to na dotarcie do jak największego grona mieszkańców z informacją o działaniach dofinansowywanych z budżetu Unii Europejskiej.

 

Projekt powstał w związku z określeniem największych potrzeb samorządów przygranicznych, których zaspokojenie pozwoli na najskuteczniejszy rozwój w naszej konkretnej sytuacji obszarów przygranicznych (Miasta Górowo Iławeckie i Rejonu Bagrationowsk). Wspólne działania samorządów dotyczą różnych sfer życia publicznego, jednakże najważniejszym punktem wspólnych działań jest współpraca z młodzieżą. Z perspektywy wspólnego partnerstwa, stwierdzamy że dzieci i młodzież są największym ogniwem łączącym nasze samorządy, wspólne działania dążą do poprawy ich szans edukacyjnych przez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej (sportowej).

 

Współpraca miast partnerskich: Górowo Iławeckie (Polska) – Bagrationowsk (Rosja)

 

1996 – podpisanie umowy o partnerstwie

2001 – ponowne podpisanie umowy o partnerstwie z okazji 5-lecia współpracy

2006 – ponowne podpisanie umowy o partnerstwie z okazji 10-lecia współpracy

Od 1996 r.

Rok rocznie (Dni Miasta Górowa Iławeckiego) odbywa się wizyta delegacji przedstawicieli administracji Miasta i Rejonu Bagrationowsk.

Każdego roku przyjeżdża na obchody Dni Miasta Bagrationowska delegacja przedstawicieli Gminy Miejskiej Górowo Iławeckie. W ramach tego spotkania organizowane są liczne turnieje i zawody sportowe, w których czynnie uczestniczą sportowcy z Górowa Iławeckiego (piłka siatkowa dziewczyn i chłopców oraz piłka nożna)

 W 2001 r. zrealizowano projekt finansowany przez Unię Europejską: „Integracja i aktywizacja młodzieży w ramach międzynarodowych warsztatów teatralnych i zawodów sportowych w Górowie Iławeckim i Bagrationowsku”. Rezultatem były wspólne przedstawienia teatralne w plenerze w Górowie Iławeckim, a także Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej młodzieży z Bagrationowska i Górowa Iławeckiego. Realizacja projektu oraz osiągane rezultaty były zgodne z założonym harmonogramem.

W 2007 roku zrealizowano wspólny projekt szkoleniowy Polsko-Rosyjskie Forum Bezpieczeństwa „Bezpieczeństwo bez granic” realizowany w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki federacji Rosyjskiej 2004-2006 (INTERREG IIIA). Realizacja projektu oraz osiągane rezultaty były zgodne z założonym harmonogramem.

Od co najmniej 10 lat realizowane są również liczne projekty dofinansowane przez Polsko-Niemiecką Współprace Młodzieży. Uczestniczy w tych spotkaniach po około 15 osób z każdego kraju i odbywają się one naprzemiennie raz w Polsce raz w Niemczech.